Algemene voorwaarden

Toegepaste psychologiepraktijk Know How

Debbie van der Stel is lid van de Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepaste psychologie (NBTP), registernummer:TPL2014100728. Deze organisatie stelt kwaliteitscriteria en heeft ook een beroepscode en een klachtenregeling, waaraan het handelen van de psycholoog getoetst kan worden.

Onder ‘de cliënt’ wordt in deze Algemene voorwaarden bedoeld: de natuurlijke persoon, of diens wettelijk vertegenwoordiger ingeval van minderjarigheid, die op basis van een tussen hem/haar en de toegepast psycholoog een overeengekomen begeleidingsafspraak heeft gemaakt.

Plan van aanpak en overeenkomst

Na het intakegesprek wordt het plan van aanpak met de cliënt besproken en bij overeenstemming wordt deze ondertekend. Het ondertekende plan van aanpak geldt tevens als een wettelijke overeenkomst tussen betrokken partijen. Het plan van aanpak wordt in samenspraak met de cliënt opgesteld.

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen de cliënt en hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder toestemming van de cliënt wordt aan niemand informatie verstrekt. De psycholoog heeft een beroepsgeheim dat hem verbiedt derden op de hoogte te stellen van de gesprekken tijdens het zorgtraject met de cliënt. Uitzonderingen hierop vormen ernstige misstanden en/of wettelijke bepalingen die in het Wetboek van Strafrecht staan vermeld en die haar tot spreken verplichten.

Klachten

Als u klachten heeft betreffende de hulp- en dienstverlening doet u er goed aan dit eerst met de psycholoog te bespreken. Is dit niet bevredigend, dan kunt u met uw klacht terecht bij Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie. De vereniging beschikt over een klachtenregeling en is te bereiken via: info@nbtp.nl.

Aansprakelijkheid

Indien blijkt dat Toegepaste psychologiepraktijk Know How tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de cliënt betaalt voor het volgen van een zorgtraject. De Toegepast Psycholoog van Toegepaste Psychologiepraktijk Know How kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en/of gevolgschade.

Verplichtingen cliënt

Naast rechten hebben cliënten ook plichten: de cliënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener beter zorg verlenen. De cliënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Ontbinding

De toegepaste psycholoog behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit het zorgtraject. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Toegepaste Psychologiepraktijk Know How en de cliënt. Alle door Toegepaste Psychologiepraktijk Know How gefactureerde bedragen voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van verzending van de factuur.

Indien de opdrachtgever / cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever / cliënt in verzuim. Vanaf het moment van het intreden van het verzuim is de opdrachtgever / cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft de opdrachtgever / cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gefactureerde bedragen, ten laste van de opdrachtgever / cliënt. Toegepaste psychologiepraktijk Know How heeft dan ook het recht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten totdat er wel aan de betalingsverplichting is voldaan.

Aanvullende voorwaarden

Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt, dan wordt het tarief van het consult in rekening gebracht.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij en/of werkgever van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten bij het gebruik van persoonsgegevens, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die de persoonsgegevens gebruiken en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijk persoon, en die persoon identificeerbaar is. De wet stelt eisen aan de manier waarop toestemming wordt gegeven en verkregen: “Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt”.

In de dienstverlening door praktijk Know How als toegepast psycholoog, coach, trainer en adviseur worden persoonsgegevens gebruikt. Deze persoonsgegevens worden aan de cliënt gevraagd op het intakeformulier en/of bij het intakegesprek. Daarbij wordt tevens een machtiging gevraagd voor het uitwisselen van gegevens met andere personen / partijen. Door ondertekening van de machtiging stemt de cliënt in met het gebruik van de persoonsgegevens.

AVG en dienstverlening door praktijk Know How
Zoals al aangegeven onder Algemeen gebruikt praktijk Know How in de dienstverlening ook persoonsgegevens. De praktijk verwerkt de volgende persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, uw adres en telefoonnummer en uw persoonlijke emailadres. Werkaantekeningen maken geen deel uit van dit dossier.

Voorbeeld toestemming
“Ondergetekende, …. geeft hierbij toestemming aan Debbie van der Stel, praktijk Know How, voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverleningals toegepast psycholoog, coach, trainer en/of adviseur.

Waarom praktijk Know How uw gegevens nodig heeft
Know How verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de dienstverlening, zoals overeengekomen in de met uw werkgever /school gesloten overeenkomst van opdracht. De persoonlijke contactgegevens zijn nodig om met u in contact te komen. Praktijk Know How verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk.

Hoe lang praktijk Know How uw persoonsgegevens bewaart
De praktijk bewaart uw persoonsgegevens in een persoonlijk dossier. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van de administratieve bewaarplicht zullen uw gegevens bewaard worden tot 7 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Delen met anderen van uw persoonsgegevens
Praktijk Know How verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden genoemd in de machtiging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkknowhow.nl. Praktijk Know How zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De procedure ten aanzien van vergetelheid is opgenomen in de AVG.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als praktijk Know How de regels omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens niet naleeft. Voor de wijze waarop u de klacht moet indienen verwijst de praktijk naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Praktijk Know How neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. De nodige passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@praktijkknowhow.nl.