Algemene voorwaarden

Toegepaste psychologiepraktijk Know How

Debbie van der Stel is lid van de Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepaste psychologie (NBTP), registernummer: TPL2014100728. Deze organisatie stelt kwaliteitscriteria en heeft ook een beroepscode en een klachtenregeling, waaraan het handelen van de psycholoog getoetst kan worden.

Onder ‘de cliënt’ wordt in deze Algemene voorwaarden bedoeld: de natuurlijke persoon, of diens wettelijk vertegenwoordiger ingeval van minderjarigheid, die op basis van een tussen hem/haar en de toegepast psycholoog een overeengekomen begeleidingsafspraak heeft gemaakt.

Plan van aanpak en overeenkomst

Na het intakegesprek wordt het plan van aanpak met de cliënt besproken en bij overeenstemming wordt deze ondertekend. Het ondertekende plan van aanpak geldt tevens als een wettelijke overeenkomst tussen betrokken partijen. Het plan van aanpak wordt in samenspraak met de cliënt opgesteld.

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen de cliënt en hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder toestemming van de cliënt wordt aan niemand informatie verstrekt. De psycholoog heeft een beroepsgeheim dat hem verbiedt derden op de hoogte te stellen van de gesprekken tijdens het zorgtraject met de cliënt. Uitzonderingen hierop vormen ernstige misstanden en/of wettelijke bepalingen die in het Wetboek van Strafrecht staan vermeld en die haar tot spreken verplichten.

Rapportage en dossier

Gegevens van de cliënt, die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat gegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Rapportering aan derden vindt slechts plaats na schriftelijke toestemming van de cliënt. Het dossier heeft als doel de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. De cliënt kan altijd om inzage van zijn/haar dossier vragen en/of een kopie vragen. Werkaantekeningen maken geen deel uit van dit dossier. Voor inzage en/of kopieën kan de cliënt een aparte afspraak maken. Hiervoor wordt een onkostenvergoeding gevraagd.

Klachten

Als u klachten heeft betreffende de hulp- en dienstverlening doet u er goed aan dit eerst te bespreken. Is dit niet bevredigend, dan kunt u met uw klacht terecht bij Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie. De vereniging beschikt over een klachtenregeling en is te bereiken via: info@nbtp.nl.

Aansprakelijkheid

Indien blijkt dat Toegepaste psychologiepraktijk Know How tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de cliënt betaalt voor het volgen van een zorgtraject. De Toegepast Psycholoog van Toegepaste Psychologiepraktijk Know How kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en/of gevolgschade.

Verplichtingen cliënt

Naast rechten hebben cliënten ook plichten: de cliënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener beter zorg verlenen. De cliënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Ontbinding

De toegepaste psycholoog behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit het zorgtraject. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Toegepaste Psychologiepraktijk Know How en de cliënt.

Alle door Toegepaste Psychologiepraktijk Know How gefactureerde bedragen voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van verzending van de factuur.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Vanaf het moment van het intreden van het verzuim is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Blijft de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gefactureerde bedragen, ten laste van de cliënt. Toegepaste psychologiepraktijk Know How heeft dan ook het recht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten totdat er wel aan de betalingsverplichting is voldaan.

Aanvullende voorwaarden

Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt, dan wordt het tarief van het consult in rekening gebracht.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij en/of werkgever van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.